Hulpinjebuurt.nl maakt het vragen van hulp en/of het aanbieden van hulp, tussen burgers onderling, mogelijk. Hulp in je Buurt biedt de mogelijkheid om zelf een passende, lokale match te maken. In buurten/wijken doen mensen dingen voor elkaar. Soms omdat het even nodig is of gewoon om wat gezelschap te krijgen. Het zijn van die kleine dingen die in de buurt al zo vaak gebeuren. Op hulpinjebuurt.nl kunnen vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden. Hulpinjebuurt.nl is een marktplaats voor onderlinge hulp voor elkaar.

De site werkt met een profiel, zowel voor de hulpvrager als de hulpaanbieder. Dit profiel maakt de bezoeker van deze site zelf. Als hulpvrager kan de vraag gesteld worden, als aanbieder kan hulp worden geboden. Deze website neemt privacy serieus, gegevens van de vrager en aanbieder zijn alleen bij de websitebeheerder bekend.

Klik hier om naar hulp in je buurt te gaan.