Algemene Voorwaarden mantelzorgregistratie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op registratie Mantelzorgcentraal en mantelzorger, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

Mantelzorgcentraal stelt de algemene voorwaarden beschikbaar aan de mantelzorger voorafgaand of bij de totstandkoming van de registratie. Op verzoek van de mantelzorger lichten wij de algemene voorwaarden mondeling toe.

De registratie komt tot stand na het juist invullen van gegevens en aanvaarding van de algemene voorwaarden zoals omschreven in deze voorwaarden.

Begripsomschrijving

Mantelzorger

Een mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht (definitie Rijksoverheid).

Iemand is ook mantelzorger als uitbetaling van PGB binnen het gezin, familie of vrienden plaatsvindt. M.a.w.: PGB telt niet bij  de definitie van mantelzorger. Er is echter een belangrijke uitzondering: Wordt de burger ingekocht van buiten het gezin voor hulp/zorg/ondersteuning, dan is diegene geen mantelzorger maar een betaalde kracht.

Voorwaarden voor registratie als mantelzorger binnen de gemeente Zoetermeer:

De mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dit houdt in minimaal 8 uur per week en minimaal drie maanden lang.

Mantelzorgwaardering

Per 1 januari 2015 is het Mantelzorgcompliment vanuit de Rijksoverheid afgeschaft. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het ‘waarderen’ van mantelzorgers. Zij krijgen daarvoor een budget. Hoe zij dit budget precies besteden, verschilt per gemeente. Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.
Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering dient de zorgvrager woonachtig te zijn in Zoetermeer.

Parkeervergunning

Om de mantelzorgtaak goed te kunnen uitvoeren, kan een parkeerontheffing helpend zijn. Mantelzorgers die voor iemand in Zoetermeer zorgen die in een betaald of blauwe zone gebied woont kunnen een parkeervergunning aanvragen via Mantelzorgcentraal.

Registratie

 1. Mantelzorgcentraal registreert mantelzorgers in opdracht van de gemeente Zoetermeer.
 2. De mantelzorger is verantwoordelijk voor de juiste opgave van gegevens en het voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt.
 3. Desgevraagd dient de mantelzorger bewijsstukken te kunnen overleggen aan Mantelzorgcentraal of de gemeente Zoetermeer om aan te tonen dat er door hem of haar aan het criterium wordt voldaan.
 4. De gemeente besluit of de mantelzorgwaardering aan de aanvrager wordt afgegeven.
 5. Bij twijfel over de juistheid van de opgave van de gegevens, kan de gemeente een nacontrole uitoefenen.
 6. Bij opgave van onjuiste gegevens en informatie kan de gemeente de mantelzorgwaardering terugvorderen.


Werkwijze Registratie Mantelzorgcentraal

 1. Mantelzorger dient zich te registeren door zich persoonlijk aan te melden bij Mantelzorgcentraal via de website www.mantelzorgcentraal.nl.
 2. Voor ondersteuning bij de registratie kan de mantelzorger terecht op het spreekuur van de mantelzorgcoördinator op maandagmiddag van 15.00 – 16.00 uur in het atrium van het Dienstencentrum Gondelkade 33 in de Leyens Zoetermeer.
 3. Mantelzorgcentraal zal de mantelzorger via steekproef of op verzoek van de mantelzorger na registratie telefonisch benaderen voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek dient om de opgegeven informatie te controleren en de persoonlijke situatie van de mantelzorger in kaart te brengen.
 4. Mantelzorgcentraal zal de mantelzorger nadat zijn/haar situatie besproken is de ondersteunings- en respijtmogelijkheden aanbieden die aansluiten op de situatie van de mantelzorger.
 5. De mantelzorger ontvangt digitaal een bevestiging van zijn/haar registratie.
 6. Bij geen opgave van een e-mailadres of op verzoek van de mantelzorger kan de bevestiging op verzoek per brief verstuurd worden.
 7. Landelijke en gemeentelijke actuele mantelzorginformatie ontvangt de mantelzorger vier keer per jaar via het nieuwsblad voor mantelzorgers.


Privacy

Mantelzorgcentraal verwerkt persoonsgegevens van de mantelzorger uitsluitend ten behoeve van de registratie en de uitvoering van mantelzorgondersteuning in overeenstemming met de Europese privacy verordening algemene verordening gegevensbescherming.

Beëindiging registratie

 1. De registratie eindigt op 31-12-2021
 2. Op verzoek van de mantelzorger
 3. Bij opgave onjuiste gegevens en informatie

Het aanvragen van de mantelzorgwaardering in 2021 kan tot 10 november 2021.